Kamil Pokorný

Použití Geo-magnetometru při hledání jeskyní,
průzkumu podpovrchových prostor a dutin, toku vody...


Earth magnetometer EM2
Earth magnetometer EM2 - na videích ještě varianta s vnějším snímačem geopole.
Nyní používám přenosnější upravenou variantu (bez hůlky) se snímačem uvnitř přístroje.
>> VIDEO - detekuji vodní dutiny
>> VIDEO - vyhledání staré studny v Židenicích

Princip metody měření:

Pomocí přístrojového sledování proměnlivosti a chování zemského geomagnetického pole, které bývá tokem spodní vody rozkolísáno, bývá rozpoznatelný rozdíl oproti klidnějšímu chování zemského pole nad místem, kde spodní voda neproudí. Anomálie lze také sledovat nad neznámými dutinami, a zejména zvodnělými jeskyněmi, což postupně ověřuji a hodlám využívat s kolegy ve speleologii a terénu.Více o chování a měření zemského pole:

>> PDF o geomagnetickém poli - detailní vysvětlení problematiky, zpracováno především z níže uvedené vědecké publikace:
Kniha: Geomagnetické pole - Odsud čerpám nejvíce a PDF je zpracováno z této knihy.

- Toto PDF jsem ale původně zpracoval se zaměřením na lidské zdraví, neboť proměnlivá okolní pole, přírodní i umělá, měřím lidem ve smyslu zdravého bydlení a spánku.
Proměnlivost okolních polí, která na nás působí a do organismu pronikají, mají výrazný zatěžující, až poškozující vliv. Proto není tento PDF dokument primárně zaměřen na speleologii, nicméně tam lze pochopit celou problematiku chování zemského pole do větší šíře, koho to zajímá, neboť souhrnných vlivů na výslednici a hodnotu geomagnetického pole působí celá řada včetně otáčení se Země.

Schumannova frekvence zemského pole >> aktuální hodnotyZemské pole - jednodušší popis:

Země je obrovský magnet. Zemská přitažlivost je tvořena přirozeným statickým magnetickým polem. Okolo Země se tedy nachází statické geo-magnetické pole, též zvané geo-statické pole, zemské pole, zemská přitažlivost.

Intenzita magnetického pole Země

Hodnoty geopole se většinou na Zemi nachází v rozpětí od 25µT do 65µT (mikroTesla).
V našich zeměpisných šířkách většinou cca 45µT.
Zemské pole je vždy jemně proměnlivé vlivem celého souboru fyzikálních vlivů.
Podle rychlosti a rozsahu proměnlivosti můžeme citlivým přístrojem rozlišovat související rozdíly v podloží.

Vliv rozdílů v podloží na geopole:

Přirozené zemské pole, na které jsme tisíce let adaptováni, je deformováno především výskytem pohybující se vody v podloží, jejím třením i třením geologických vrstev o sebe. Fyzik by to vysvětlil lépe, já nejsem fyzik, já chci využívat těchto jevů, prozrazujících odlišnosti v podloží, snadným měřením.
Při měření sledujeme výraznější výkyvy, které prozrazují (způsobují) anomálie v podloží a především koncentrovanější podzemní toky nebo prameny. Tam, kde je geopole "klidnější", se nachází kompaktnější podloží bez průtoku vody, nebo bez většího tření.
O podobě "pramene", jak se běžně chápe a představuje, někteří odborníci polemizují a zastávají názor spíše širších zvodnělých vrstev, z nichž pak ve výkopu studny se slévá fyzicky voda do tvaru pramene. Mnohaletá osobní praxe mi však spíše potvrzuje tu běžnější představu pramene pod zemí, zvláště v místech tektonických puklin, nejen ve skále.

Metodika měření:

Geomagnetometr je velice citlivý - reaguje na každý pohyb prostorem, veliký růzdíl způsobuje i směr přístroje vůči magnetickému severu Země a vůči otáčení Země, ale i nepatrný pohyb přístrojem v ruce, protože přístroj s tak vysokou citlivostí velmi rozlišuje i velmi jemné změny své polohy vůči působícím vektorům a struktuře geopole.

Nejlépe tedy je, přístroj položit v měřeném místě na stabilní rovinu, a nedotýkat se jej, ab byl absolutně v klidové poloze. To stačí pro sledování rychlosti a velikosti změn geopole. Pokud chceme sledovat i intenzitu - velikost geopole, a porovnávat více míst v lokalitě, bude potřeba využít kompasu, abychom přístroj všude pokládali ve stejném směru - třeba na sever. Nejsilnější pole přitom naměříme většinou směrem na východ, můžeme tedy přístroj všude pokládat orientován směrem na východ. Tak teprve můžeme solidně porovnávat i celkovou velikost (intenzitu) geopole. Ještě dokonalejší by to ale bylo s použitím stabilizovatelné desky nebo stativu do roviny podle vodováhy, protože větší sklon než cca 20° se už také projeví na měřené intenzitě geopole.
Po umístění - položení přístroje můžeme zapnout funkci ukládání špiček do paměti (horní řádek displeje), nebo použít nulovací funkci s měřením (odečítáním) velikosti změn geopole...

"Magnetická mapa" zaznamenaných úrovní intenzity GP by vypadala podobně, jako barevně vyznačené vrstvy výškových úrovní v turistické mapě složitého terénu. Zemské pole se pak proměňuje přirozeně stále, ale v určitém nižším rozsahu, přičemž mnohem větší vliv mívá na velikost geopole orientace - změna polohy přístroje vůči světovým stranám...

Vliv podloží na geostatická pole

Jednotky měření:

Pro statická - zemská magnetická pole: Tesla (mikroTesla - µT)
Pro dynamická - proměnlivá přírodní magnetická pole: Gauss (miliGauss - mG)
Pro rezonanční - modulovaná geostatická pole: Resen (viz: resonomie)

Měření geopole se věnuji se speciálními přístroji:

• Earth magnetometer EM2 (měří nejpřesněji, v nanoTeslách, i hodnotu pole)
• Trifield Natural EM Meter (měří jen výchylky, ale až v mikroTeslách)
• Spectran NF 5035 analyzátor s modulem pro měření statických polí
• V budoucnu snad i přesnějším Protonovým přenosným magnetometrem

Některé prameny:

- Geomagnetické pole a jeho přínos k objasnění vývoje Země - Václav Bucha (Academia)
- Úvod do užité geofyziky – Mareš a kol. 1983 – SNTL Praha
- Zpráva o geol. Měření v již.č. M.krasu – Hašek V., Dvořák J. 1972 – Geofyzika n.p. Brno
- Časopis Stalagmit 3/1988 – RNDr. Libor Kraus a RNDr. Stanislav Mayer, Speleologický Klub Praha
- Radiotechnika ve speleologii – Burkhardt R., Nesrsta R., 1970, sbor. Okr. Vlast. Muzea v Blansku, 2/1970 Blansko
- Vysokofrekvenční sdělovací technika ve speleologii - Burkhardt R., Nesrsta R., - Slovenský kras XII. Sbor. Muz. Slov. Krasu, L. Mikuláš

a řada dalších, mohu poskytnout a uvádí je onen časopis Stalagmit, celý zaměřený na tuto všechnu problematiku.